برچسب:, ,

کشتی پهلوانی

کورتانیدزه نایب ریس فدراسیون جهانی پهلوانی شد، سلطانعلي ترخاق دبیرکل شد

پس از برگزاری نشست هیت ریسه فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی نایب ریسان و دبیر کل فدراسیون مذکور...